Thứ ba, 23-11-2010
Thông Tin Thông tin pháp luật Luật nhà ở 2005
Thông Tin
Luật nhà ở 2005
  Ngày 9-12-2005, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã ký Lệnh số 27/2005/L/CTN công bố Luật Nhà ở đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005. Dưới đây là toàn văn luật này:


Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về nhà ở.

Chương  I
NHỮNG QUY ÐỊNH CHUNG


Ðiều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở.

Tải về Luật nhà ở 2005 tiếng việt tại đây Download
Tải về Luật nhà ở 2005 tiếng anh (English version) tại đây  DownloadThông tin khác