Thứ bảy, ngày 18-11-2017
Thông Tin
Luật nhà ở 2005
[Thứ ba, 23-11-2010]
  Ngày 9-12-2005, Chủ tịch nước Trần Ðức Lương đã ký Lệnh số 27/2005/L/CTN công bố Luật Nhà ở đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005. Dưới đây là toàn văn luật này:
Nghị định số 71/2010/NĐ-CP
[Thứ năm, 25-11-2010]
Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  luật nhà ở
Thông tư quy định cụ thể và hư¬¬ớng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở